Šaranski štapovi (Carp)

DAM Mad AT-2 šaranski štap
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
11320
DAM XT1 Tele 3.9m 3.25lb
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
DOMINATORX CARP ROD 12' 3.25LB
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
13200
DOMINATORX CARP ROD 12' 3.5LB
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.5lb
12500
DOMINATORX CARP ROD 13' 3,5LB
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
14400
PROLOGIC C-SERIES COMPACT 3.00M 3.25LB
Dužina štapa:
3m
Težina bacanja:
3.25lb
STAP C2 ELEMENT FS 12 3,60M 3,25LBS 50MM AR
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
13650
STAP C2 ELEMENT FS 12 3,60M 3,50LBS 50MM XD
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.5lb
13425
STAP C2 ELEMENT FS 13 3,90M 3,50LBS 50MM XD
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
14490
STAP PROLOG. C-SERIES COMPACT 3M 3,5lb
Dužina štapa:
3m
Težina bacanja:
3.5lb
Saranski Stap Dam Xt1 3.6m 3.5lb
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.5lb
Saranski Stap Dam Xt1 3.9m 3.5lb
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
Saranski stap DAM XT-1 trodelni
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
ŠTAP DAM XT1 3M 3.50LB
Dužina štapa:
3m
Težina bacanja:
3.5lb
ŠTAP DOMINATOR RS CARP ROD 12' 3.25LB
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
15600
ŠTAP DOMINATOR RS CARP ROD 12' 3.50LB
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.5lb
15600
ŠTAP DOMINATOR RS CARP ROD 13' 3.50LB
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
18000
ŠTAP XT5 3.6m 3.25LB
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
11320